Regulament


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI

Competiția “1k Run Fast & Fun” (denumită în cele ce urmează “Competiția”) este organizată de Asociația Club Sportiv AtletIS Iași, și are drept scop promovarea sportului în aer liber.

Participanții la Competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Competiției (numit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.runfast.acsatletis.ro, urmând a fi disponibil și la locul de desfășurare a Competiției.

Prin participarea la această Competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și ale legislației aplicabile și să-și asume îndeplinirea condițiilor menționate în declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către Organizatori.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL COMPETIȚIEI

2.1. Data și locul desfășurării Competiției:

Competiția se va desfășura pe data de 9 Octombrie 2022, în Iași, pe bulevardul Mangeron. Orele de start se pot găsi în pagina de program de pe site-ul oficial.

Startul și sosirea în/din competiție vor fi detaliate în secțiunea Traseu.

În ziua Competiției, accesul, intrarea, circulația și ieșirea autovehiculelor pe traseul oficial nu vor fi permise pe intervalul competiției, cu excepția ambulanțelor, a altor vehicule de urgență și ale organizatorilor. Intevalul exact în care va fi oprită circulația se poate găsi pe pagina de program din site-ul oficial.

Competiția se desfășoară conform mecanismului Competiției, așa cum este acesta detaliat în Secțiunea 3 a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL COMPETIȚIEI

3.1. Participanții și desfășurarea Competiției

Această competiție se adresează atât sportivilor de elită, amatorilor dar și simplilor iubitori de mișcare și care s-au înscris pentru una din probele competiției pe pagina de “Înscriere” de pe site-ul oficial.

Competiția va cuprinde cel puțin 4 probe distincte, după cum urmează:

  • Cursa individuală - alergare pe distanța de 1km;
  • Primul K Împreună - alergare/parcurgere în echipe formate din tata sau mama și copil - distanța 1km; Echipele în care copilul nu parcurge întreaga distanță pe propriile picioare nu sunt introduse în clasamentul oficial (HC). Categoriile la aceasta proba sunt in functie de varsta coopilului (sub 10 ani, 11-14 ani).
  • Ștafetă Mixt (3 x 1km) - alergare pe distanța de 3km, in echipa trebuie sa fie minim o persoana de gen feminin și masculin (echipa nu poate fi formată numai din băieți sau numai din fete);
  • Ștafeta Familiei - 3 membri (soț, soție, copil). Distanțele alergate: tatăl - 1km, mama - 600m, copilul - 400m; în cazul în care vor fi mai mult de 20 de ștafete organizatorii pot hotărî grupe diferite de participare, distanța alergată de copil fiind variabilă.

3.3. Traseul de concurs

Concursul se va desfășura pe bd.Mangeron, între Tudor Vladimirescu și Podu Roș.

Traseul de concurs va fi semnalizat de către organizatori prin benzi de delimitare și va fi supravegheat de comisari (arbitri) de cursă, amplasați în diferite puncte ale traseului.

3.4. Înscriere

Înscrierea participanților se face online pe site-ul Competiției până cu o săptămână înainte de eveniment.

Înscrieri se pot face, eventual, și la locul de desfășurare al competiției, dar numai în limita locurilor rămase disponibile.

Sunt considerate înscrieri valide, doar cele care au completate toate datele din formularul de înscriere. Înscrierile care nu au toate datele complete și plata efectuată în termenul stabilit sunt considerate înscrieri incomplete și pot fi anulate de către organizatori, fără vreo notificare sau răspundere din partea acestora.

Pentru a evita aglomerarea traseului și pentru desfășurarea în siguranță a competiției, numărul participanților este limitat, precum și starturile sunt decalate. Numărul de locuri este vizibil pe pagina de înscriere

Limita minimă de vârstă pentru înscrierea participanților este diferită în funcție de cursă. Ele sunt detaliate în pagina de curse.

3.4.1 Retragerea din competiție

În cazul în care cineva dorește să se retragă din competiție, rambursarea taxei nu este posibilă. În aceste cazuri încurajăm găsirea unor înlocuitori. Vezi cazul de mai jos.

3.4.2 Modificarea înregistrării

Modificarea unei înregistrări (schimbarea de persoane, trecerea de la o probă la alta) este posibilă cu minim 14 zile înainte de data evenimentului printr-o cerere trimisă pe adresele oficiale din pagina de contact. Organizatorii își rezervă dreptul ca după expirarea termenului sus menționat (de 14 zile anterior evenimentului) să aprobe alte cereri de înlocuire, în cazul în care motivul prezentat de către participant este unul întemeiat și care nu putea fi anticipat anterior. Orice modificare a unei înregistrări va fi taxată cu suma de 40 RON.

3.5. Taxa de participare

Taxele de participare pentru probe sunt detaliate pe pagina de înscriere.

Metode de plată

Plata taxei de înscriere se face prin transfer bancar sau prin modalitățile menționate în pagina modalități de plata, în momentul înscrierii online sau imediat după, în termenul menționat mai jos.

Pentru persoanele care se înscriu în weekendul competiției, în limita locurilor disponibile, plata se va putea efectua la fața locului.

Atenție:

Neplata taxei de participare într-un termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data completării formularului online, va duce la invalidarea înscrierii. Locul de participare al neplătitorilor devenind vacant pentru primul ofertant.

Taxa de participare platită nu se restituie.

3.6. Declarația pe propria răspundere

Toti participanții vor semna o declarație prin care își vor da acordul pe proprie răspundere că sunt apți din punct de vedere medical pentru participarea la competiție în prezența unui reprezentant al organizatorului și a unui martor.

Aceasta declaratie va putea fi completata inainte de ridicarea kit-ului

Participantii sub 18 ani la orice cursa – vor fi insotiti la inscriere si ridicarea numarului de concurs de un parinte care va completa si semna formularul de înscriere prin care îsi va da acordul pe proprie raspundere că copilul este apt din punct de vedere medical pentru participarea la competitie în prezenta unui reprezentant al organizatorului si a unui martor.

ATENȚIE:

Echipele care nu au depus/transmis declarațiile pe propria răspundere asumate de către fiecare dintre membri săi vor fi automat descalificate. Taxa de înscriere plătită de către aceste echipe/membrii lor nu se restituie nici în acest caz.

3.7. Echipament și condiții de concurs. Numere de concurs

Concurenții vor participa la competiție cu propriul echipament. Se recomandă concurenților să poarte echipament de alergare corespunzător vremii de la eveniment, specifice la momentul startului și să-și aducă haine și încălțăminte de schimb.

Numerele de concurs vor fi puse la dispoziție de către organizatori și se vor înmâna concurenților după confirmarea plătii, în pre-ziua și/sau ziua evenimentului conform programului oficial.

Numerele de concurs se vor atașa pe partea din față a echipamentului de alergare al fiecărui concurent, pe deasupra îmbrăcăminții de alergare, astfel încât să fie vizibile.

Probele competitive vor fi cronometrate.

Organizatorii vor pune la dispoziția concurenților un chip per concurent, în vederea realizării cronometrării. Chip-urile sunt, în principiu, de unică folosință, atașate pe verso (partea din spate a numărului de concurs), de aceea ele nu trebuie îndepărtate de pe număr, îndoite sau deteriorate, aceste acțiuni putând conduce la imposibilitatea realizării cronometrării și prin urmare la descalificarea concurentului. Neprezentarea concurentului la linia de start cu chip-ul primit în pachetul de start ori pierderea acestuia sau deteriorarea lui va duce la descalificarea concurentului.

3.8. Stabilirea rezultatelor

Clasamentul pentru fiecare categorie se face conform timpului în care concurenții trec linia de sosire, după ce sunt scoși sportivii din clasamentul Open.

Se vor întocmi clasamente separate pentru fiecare cursă și categorie. Ele vor fi detaliate pe site-ul oficial.

Categoriile de vârstă se vor stabili după vârsta împlinită în ziua evenimentului.

3.9. Arbitrii de traseu

În diferite puncte ale traseului de alergare vor fi amplasați comisari de cursă (arbitri de traseu) care vor supraveghea desfășurarea cursei.

Dacă un comisar de cursă va observa o tentativă de ”tăiere/scurtare” a traseului, concurentul observat va fi descalificat.

SECȚIUNEA 4. ANUNȚAREA ȘI ÎNMÂNAREA PREMIILOR

4.1. Titluri și premii

Vor fi premiate locurile 1, 2 și 3 de la fiecare categorie.

Premiile vor fi anunțate înainte de începerea concursului în funcție de sponsorii care se vor implica în acest proiect. Se vor acorda și premii surpriză oferite de către organizatori.

În cazul în care o categorie nu adună la start minim 15 participanți, organizatorii își rezervă dreptul de a comasa categoriile pentru premierea desfășurată la fața locului.

SECȚIUNEA 5. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

5.1. Condiții administrative (în timpul curselor)

Organizarea evenimentului revine Organizatorilor detaliați mai sus.

Pe timpul desfășurării curselor, participanții nu pot părăsi traseul de alergare și nici nu îl pot schimba, prin scurtare sau alegerea de trasee alternative. Participanții care renunță la cursă pe parcursul alergării sunt obligați să se prezinte în zona Start/Sosire pentru a anunța arbitrul de traseu din acea locație despre acest abandon.

Pe timpul desfășurării competiției, concurenții vor beneficia de asistența unei ambulanțe, localizată în zona de Start/Sosire.

5.2. Condiții administrative (generale)

Concurenții care vor arunca deșeuri (ambalaje, lichide etc.) în alte locuri decât cele special amenajate vor fi descalificați.

În conformitate cu legislația în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestei Competiții. Lista câștigătorilor va fi publicată la maxim 72 de ore după eveniment pe site-ul oficial al evenimentului.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal. Ca atare, Organizatorii se angajează să pastreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților/ câștigătorilor la prezenta Competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declarației participanților pe propria răspundere și legislației în vigoare.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiției cu obligativitatea anunțării modificărilor intervenite pe site și la locul de desfășurare a competiției.